Giới hạng liệt kê

Trở lại từ đầu, xin chọn :
"...Toàn bộ..."

Liệt kê theo mục :

Gắn sao vào bài

Không gắn sao cho
PPS Thu Thập

Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

PPS Thu thập đó đây...

 

Trang: 1 / 48

Pps: 1 / 949

Mở trang:

(Nếu các bạn chưa có Microsoft PowerPoint, xin bấm vào đây để cài đặt vào máy M.S.PowerPoint Viewer)
 

Les monstres de la route

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (4.90)

23/05/2016 - Xem : 476

( GP0949 )

Dieu créa la mer

Do : anh Bich gởi đến.

 

Sức nặng : (6.70 Mo)

15/03/2016 - Xem : 532

( GP0948 )

Village sans rue

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (6.50 Mo)

20/02/2016 - Xem : 591

( GP0947 )

Photos extraordinaires

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (7.10 Mo)

20/02/2016 - Xem : 545

( GP0946 )

Les couleurs de l'automne

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (5.40 Mo)

25/01/2016 - Xem : 611

( GP0945 )

Les Châteaux de France de nuit

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (6.60 Mo)

12/01/2016 - Xem : 645

( GP0944 )

La magie de NOËL

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (3.80 Mo)

23/12/2015 - Xem : 633

( GP0943 )

Les Ors d'Octobre

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (4.90 Mo)

12/12/2015 - Xem : 608

( GP0942 )

Festivals de fleurs

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (4.10 Mo)

26/09/2015 - Xem : 680

( GP0941 )

Egypte - Hy-Lạp

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (7.70 Mo)

26/09/2015 - Xem : 636

( GP0940 )

Chamonix - Aiguille du Midi

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (7.10 Mo)

26/09/2015 - Xem : 632

( GP0939 )

OPERA de PARIS

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (4.70 Mo)

12/09/2015 - Xem : 670

( GP0938 )

Les villages les plus romantiques de France

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (1.90 Mo)

12/09/2015 - Xem : 639

( GP0937 )

Le bhoutan pays du bonheur

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (6.60 Mo)

12/09/2015 - Xem : 678

( GP0936 )

Le Big BEN

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (2.70 Mo)

01/09/2015 - Xem : 646

( GP0935 )

Les ponts de Paris

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (5.60 Mo)

01/08/2015 - Xem : 706

( GP0934 )

Le Glacier Perito-Moreno

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (Argentin)

01/08/2015 - Xem : 689

( GP0933 )

Photos prises par des drones

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (8.10 Mo)

01/08/2015 - Xem : 752

( GP0932 )

Au fil de la Garonne

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (3.80 Mo)

18/07/2015 - Xem : 830

( GP0931 )

Le Jura

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (8.20 Mo)

18/07/2015 - Xem : 851

( GP0930 )

Trang: 1 / 48

Pps: 1 / 949

Mở trang: